Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Badania-Pawlowa nad prawami uogólnienia i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania-Pawłowa nad prawami uogólnienia i różnicowania wyglądały jak nastę- puje. Gdy zastosowano u psa bodziec warunkowy dźwiękowy to reagował on począt- kowo na wszystkie dźwięki, gdy jednak przy dokarmianiu stosowano zawsze tylko jeden ton, to odczyn na wszystkie inne tony stopniowo wygasał. Gdy natomiast doświadczenie to zrobiono ze szeregiem różnych tonów, udało się wytworzyć odczyn warunkowy w stosunku do nich wszystkich; wówczas jednakże zaczęto wprowadzać zróżnicowanie zabarwienia (timbre) tonów. I oto pies oddziaływał na wszystkie tony, ale pod warunkiem, że posiadały one określoną barwę. Z kolei, po uogólnieniu w sto- sunku do barwy tonu różnicowano siłę dźwięku, a po uogólnieniu sily różnicowano dźwięki pochodzące z pomieszczenia pracownianego od dźwięków z oddali. Zdolność uogólnienia i różnicowania jest u człowieka znacznie silniej rozwinięta niż u psa, są tu jednak wyjątki. Można .np. u psa różnicować dźwięki odległe od siebie zaledwie o ćwierć tonu, gdy większość ludzi doznaje dopiero różnicy pół tonu. Psy górują też nad człowiekiem zasięgiem skali tonów słyszalnych. Jeżeli mówimy, że dopiero u człowieka powstaje drugi układ sygnalizacyjny, to dlatego, że tylko człowiek potrafi odróżniać bardzo dokładnie dźwięki związane z mówieniem. U psa można wytwo- rzyć odruchy warunkowe na niektóre słowa, łatwo jednak można się przekonać, że tę samą rolę podniety warunkowej mogą spełnić i inne słowa podobne dźwiękowo i w brzmieniu. Pewna więc grupa godźców nabiera u człowieka szczególnego zna- czenia, a układ nerwowy rozporządza wobec niej specjalnymi możliwościami różni- cowania, mianowicie szmerów, intonacji j barwy słów. Człowiek posiada zdolność wypracowywania w ciągu życia powiązań czasowych, które odpowiadają zespołom bodźców czy to jednoczesnych, czy kolejnych. [podobne: , rozstanie, odwrócona osmoza, uprawnienia sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Badania-Pawlowa nad prawami uogólnienia i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia prześladowcze, podobnie jak ksobne, mogą wy- stępować jako twierdzenia luźne, nie powiązane logicznie w bardziej zwartą całość albo też mogą tworzyć konsekwentny system, który w ciągu wielu mie- sięcy i lat rozbudowuje się w obłęd prześladowczy. I jedne, i drugie przebie- gają z zasady bez poczucia choroby psychicznej. Chorzy są niewzruszenie prze- konani o prawdziwości i słuszności swoich sądów, chociaż odczyn uczuciowy na te zjawiska bywa rozmaity, zależnie od jednostki chorobowej. U paranoików i parafreników urojeniom ksobnym i prześladowczym towa- rzyszą dostosowane (“adekwatne”) odczyny uczuciowe, podczas gdy u schizo- freników stwierdza się w mniejszym lub większym stopniu rozbrat między g.roźną treścią wypowiadanych urojeń a nikłym lub czasem paradoksalnym odczynem uczuciowym. Objaw ten nosi nazwę paratymii. 3. Urojenia zazdrości są z poprzednimi spokrewnione. Nie zawsze muszą się one wiązać z omamami. W stanach paranoicznych, bez względu na ich pochodzenie, urojenia zazdrości polegają wyłącznie na błędnej interpretacji trafnie dokonywanych spostrzeżeń, czasem też na złudzeniach niekoniecznie patologicznego typu. W oczach chorego naj drobniej sze, nic nie znaczące, co- dzienne wydarzenia nabierają znaczenia dowodów zdrady małżeńskiej. Zbyt serdeczne zachowanie współmałżonka jest dowodem nieczystego sumienia i za- kłamania, które ma na celu zmylić czujność zdradzanego. I na odwrót, zacho- wanie chłodne, pohamowane lub chwilowo obojętne jest wystarczającym do- wodem braku uczuć miłosnych, zaspokojenia się w objęciach rywala, tęsknoty za kimś innym itd. Usiłowania obrony lub dostarczenia przeciwdowodów roz- drażniają tylko chorego. Sama kłótnia stąd wynikająca staje się z kolei dowo- dem zdrady: “ze mną się tylko kłócisz, a z tamtym się kochasz”. Jeżeli współ- małżonek milczy, jest to też dowodem złej woli: qui tacet consentire vide tur. Chory stwierdza, że ostatnie dziecko nie jest do niego podobne. Nie widzi on też, że przyczyny takiego, a nie innego zachowania współmałżonka leżą w nim samym, w jego kłótliwości, niechlujstwie, pijaństwie i w samych scenach za- zdrości jako takich. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, uprawnienia sep, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries