Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Podczas gdy omylke mozna bardzo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podczas gdy omyłkę można bardzo łatwo sprostować i ten, kto się omylił, poprawi swój sąd, gdy się mu dostarczy dowodów pomyłki, to urojenia są oporne na wszelką perswazję, towarzyszy im bowiem ogromna sila przekonania. w urojeniu chory wierzy w prawdziwość. nieprawdziwego sądu, chociaż kłóci się on wyraźnie z doświadczeniami życiowymi jego samego i jego otoczenia. Urojenie nie tylko nie daje się skorygować pod wpływem najusilniejszego prze- konywania i przedkładania oczywistych i naocznych przeciwdowodów, ale co gorsza, pod wpływem zbyt energicznych perswazji chory przeważnie rozdraż- nia się, a nawet jeszcze bardziej zacina się w swoim błędnym przekonaniu albo wytwarza coraz to nowe urojenia. Niektórzy próbują tłumaczyć treść urojeń treścią omamów, jeżeli chory słyszy głosy odgrażające mu się, to powstają w nim urojenia prześladowcze. Tłumaczenie takie jest mało wnikliwe. W przy- toczonym przykładzie i treść omamów, i treść urojeń pochodzą z jednego i tego samego źródła, mianowicie z choroby. Słyszany głos jest bowiem własną myślą chorego, tą samą myślą, która przejawia się w treści urojenia. Urojenia poja- wiają się w umyśle chorego albo nagle, jako sądy gotowe, albo też tworzą się stopniowo; w ciągu dłuższego nawet czasu wylęgania. Chory czyni np. w ciągu dłuższego czasu pewne spostrzeżenia, zdaje mu się, że go śledzą, że mu się na ulicy przypatrują. Po dłuższym dopiero okresie czasu, przeważnie nagle, przy- chodzi nań jakby olśnienie: wszystkie te spostrzeżenia wiążą się w jego umyśle w jeden wniosek, mianowicie w urojenie, że jest przedmiotem prześladowań. [patrz też: , wkładki sfp, Prywatne przedszkole Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Podczas gdy omylke mozna bardzo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tymoleptyki Spowinowacona z chloropromazyną pochodna iminodwubenzylową imi- pramina – jest doskonałym specyfikiem przeciwko endogennym stanom de- presyjnym. Synonimy: Imipramin, Imipramine, Tofranil, Imizin, Melipramih. Mimo ogromnej liczby coraz to nowych środków przeciwdepresyjnych imipra- mina w dalszym ciągu zajmuje wśród nich pierwsze miejsce. Lek ma wybitne działanie na nastrój depresyjny szczególnie w depresji endogennej, ale również w stanach reaktywnych. Mniejszą skuteczność stwierdza się, jeżeli depresja wy- stępuje na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu lub zawiera silniejszy składnik schizofreniczny. Trzy czwarte do czterech piątych przypadków reaguje pomyślnie, to znaczy albo całkowitą remisją, albo istotną poprawą. Skuteczność imipraminy jest w jakiś nie zbadany sposób związana z biochemią mózgu. Do- wodzą tego przypadki inwersji stanu depresyjnego w maniakalny w naprze- miennych postaciach cyklofrenii leczonych imipraminą. Chorzy znoszą lek dob- rze. Działanie uboczne może wyrażać się potami, przyspieszeniem tętna, su- chością w jamie ustnej, czasem lekkimi zawrotami głowy. Zwracać trzeba uwagę na możliwe obniżenie ciśnienia tętniczego. Skłonność do stanów alergicznych przy podawaniu imipraminy jest nieznaczna. Obraz krwi pozostaje w czasie leczenia prawie niezmieniony. W dwóch trzecich przypadków stwierdza się lekką eozynofilię. Wielokrotnie widywano uczulenie na światło słoneczne. Zda- rza się przemijające upośledzenie akomodacji, podobne do atropinowego. Po-. wikłanie żółtaczką jest wielką rzadkością, przy odpowiednim stopniowaniu da- wek ciśnienie tętnicze nie ulega zmianie. W rzadkich przypadkach chorzy rea- gują na lek stanami podniecenia, które czasem zmuszają do chwilowego przer- wania leczenia. Imipramina wyrabiana jest w tabletkach po 10 i 25 .mg, ampuł- kach i czopkach po 25 mg. W lżejszych przypadkach można prowadzić leczenie w warunkach ambulatoryjnych, nie przekraczając jednak dawki 150 mg na dobę, w cięższych – konieczne jest leczenie w warunkach klinicznych. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych w dawkach dziennych 50- 200 mg na dobę. Po 10-14 dniach zamienia się stopniowo poszczególne 25,•mili- gramowe ampułki dwiema tabletkami po 25 mg. Gdy przy zamianie dochodzi do nawrotu, powraca się do wstrzykiwań i to wyższymi dawkami. Podobnie jak przy leczeniu chloropromazyną tak i tutaj konieczne jest zażywanie dawek podtrzymujących leku w ciągu dłuższego czasu. [więcej w: , wkładki sfp, dieta i odchudzanie, rehabilitacja ]

Comments Off