Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego lub sprawozdanie z zachowania się badanego w czasie obserwacji szpitalnej powinny być obszerne i możliwie przedmiotowo opisane. Unikać należy używania niezrozumiałych dla prawnika określeń psychiatrycznych. Wszelkie zjawiska psychopatologiczne należy przed- stawić tak, by nie budziły wątpliwości. Po tym opisie następuje dopiero stresz- czenis stanu psychicznego, które zawiera opis psychiatryczny z nazwaniem po- szczególnych objawów psychopatologicznych mianami psychiatrycznymi. Jeżeli podczas obserwacji szpitalnej przeprowadzono jakiekolwiek leczenie, – należy podać jego przebieg oraz wyniki i końcowy start psychiczny, .Ma to znaczenie przy orzekaniu o stosowaniu środków zabezpieczających. Po prze- prowadzonej obserwacji szpitalnej podaje się wyni.ki wszystkich wykonanych badań dodatkowych. Następują teraz wnioski. Cała poprzednia część orzeczenia zawierała stresz- czenie wszystkich tych danych, na które powołują się biegli przy uzasadnieniu swej opinii końcowej. Wnioski zaś stanowią zwięzłe podsumowanie zebranego materiału z uzasadnieniem rozpoznania kliniczn go, z wyjaśnieniem rodzaju zaburzeń psychicznych, ich uleczalności lub przewlekłości. Dla prawników jest to naj ważniej sza część orzeczenia i dlatego powinna być jasno i ściśle ujęta tak, by nie budziła wątpliwości. Należy uzasadnić rozpoznanie i poddać ocenie wszystkie dotychczas wystawiane świadectwa lekarskie i opinie sądowo-psy- chiatryczne dotyczące badanego oraz wskazać na rozbieżności i zgodności tych dokumentów lekarskich między sobą. Z wniosków powinna także wynikać część opinii właściwej, dotycząca możliwego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego w razie zostawienia badanego na wolności, jeżeli orzeka się warunki art. 17 lub 18 k. k. Jeżeli badanie i obserwacja wykazały nieobecność objawów patologicznych lub mimo •ich obecności biegli nie orzekają warunków art. 17 lub 18 k. k., stwierdzehie takie wymaga uzasadnienia z podaniem argumentów, na podstawie których do takich wniosków biegli doszli. Opinia końcowa (w wypadku wydawania opinii po jednorazowym badaniu ambulatoryjnym mieści się ona we wnioskach) zawiera tylko formuły praw- . . nicze jako formalną odpowiedź na pytania władzy zlecającej ekspertyzę: Używa się tylko określeń, które wprowadza kodeks karny. Stopień poczytał- ności wyraża się słowami przepisów artykułów 17 lub 18 k. k., a w przypad- kach zachowanej poczytalności podaje się, że warunki tych artykułów nie za- chodzą, gdyż oskarżony miał w• stosunku do zarzucanego mu przestępstwa zachowaną lub ograniczoną, lecz nie w stopniu znacznym, zdolność rozpozna- wania znaczenia czynu i kierowania postępowaniem. Druga część opinii koń- cowej zawiera wnioski w sprawie . stosowania środków zabezpieczających. [patrz też: , sklep kolagen, wózki dziecięce, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

§7 Wytyczne niniejszej instrukcji, odnoszące się do szpitala psychiatrycznego, stosuje się odpowiednio do oddziału psychiatrycznego szpitala ogólnego oraz do kliniki psy- chiatrycznej, a wytyczne odnoszące się do dyrektora stosuje się do ordynatora od- działu psychiatrycznego lub kierownika kliniki – z tym, że wytyczne § 4 ust. 4 nie mają zastosowania do klinik psychiatrycznych. Lekarz z terenu, kierujący chorego do szpitala psychiatrycznego, często nie ma technicznych możliwości dokonania wszystkich formalności, wymaganych ustawowo do umieszczenia chorego na oddziale zamkniętym. Umieszczenie takie równa się pozbawieniu wolności. Nawet jednak, gdy czas nagli i gdy warunki, wśród których lekarz dokonuje badania chorego psychicznie, są naj- niekorzystniejsze, musi on urzędowo zaświadczyć, że stwierdza chorobę psy- chiczną i konieczność umieszczenia chorego na oddziale zamkniętym. Tymcza- sowe takie zaświadczenie ma nazwę świadectwa nagłości. Świadectwo takie musi zawierać pewne niezbędne elementy, a więc pieczątkę, adres i pod- pis lekarza, datę i miejsce wystawienia, stwierdzenie, że świadectwo to wydaje się na podstawie osobistego badania lekarskiego, dokładne personalia chorego, następnie stwierdzenie choroby psychicznej. Nie jest konieczne dokładne roz- poznanie, jednakże, jeżeli ono jest możliwe na podstawie jednorazowego ba- -dania, to lekarz powinien je w świadectwie umieścić. Niezbędnym i istotnym elementem świadectwa nagłości jest stwierdzenie, że zaburzenia psychiczne wymagają niezwłocznego umieszczenia na oddziale zamkniętym szpitala lub kliniki psychiatrycznej. Wreszcie należy wskazać cel, dla którego wystawia się świadectwo i cel umieszczenia na oddziale zamkniętym. W pierwszym wy- padku celem może być uzyskanie karetki pogotowia dla przewiezienia chorego albo innego środka przewozowego, także wydelegowanie konwojentów po- trzebnych do pokonania możliwego oporu chorego itd. W drugim wypadku podać należy, czy chory jest niebezpieczny dla porządku prawnego lub w razie zamiarów samobójczych dla samego siebie. Wówczas celem umieszczenia cho- Tego” jest zabezpieczenie porządku prawnego, zabezpieczenie samego chorego, albo gdy nie zachodzi żadne z tych niebezpieczeństw, celem umieszczenia może być sama konieczność leczenia chorego. To ostatnie stwierdzenie wynika ze stanu nauki psychiatrycznej. Wynik leczenia zaburzeń psychicznych zależy od jak naj wcześniejszego rozpoznania i leczenia. Pozostawienie chorego w warun- kach domowych prowadzi do odroczenia możliwości rychłego zapoczątkowania leczenia. Choćby chory nawet nie byl niebezpieczny dla otoczenia i dla samego siebie, jeżeli lekarz dojdzie do przekonania, że w interesie zdrowia chorego leży jak najrychlejsze zapoczątkowanie leczenia szpitalnego, to jego obowiąż- kiem moralnym jest skierować chorego na oddział psychiatryczny. Sprzeciw samego chorego lub jego nieuświadomionego otoczenia należy przezwyciężać usilną i rozumną perswazją. Jeżeli mimo to nie udaje się takiej zgody uzyskać, należy wziąć pisemne oświadczenie, że wbrew przestrogom i radom lekarza na własną odpowiedzialność moralną (a w szczególnych przypadkach i karną) faktyczni opiekunowie chorego sprzeciwiają się umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym. Jeżeli lekarz dopatrzy się złej woli w postępowaniu faktycz- nych opiekunów chorego odmawiających wyrażenia zgody na leczenie szpi- talrie, a chory może stanowić niebezpieczeństwo dla porządku .prawnego lub dla siebie samego, ma wtedy obowiązek powiadomić o tym właściwego pro- kuratora. [hasła pokrewne: , kosmetyki naturalne, wózki dziecięce, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off