Przestepstwa seksualne, szczególnie zwiazane z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przestępstwa seksualne, szczególnie związane z pedofilią i homoseksualiz- mem, stały się zagadnieniem spoiecznym w niektórych krajach Europy za- chodniej (NRF, kraje skandynawskie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niektórych krajach czyny homoseksualne między mężczyznami stanowią dotąd jeszcze przestępstwo z kodeksu karnego (np. w Niemczech). Langelud- deke (1963) przebadał grupę przestępców seksualnych poddanych zabiegowi wytrzebienia ze względów lekarsko-prewency.jnych i stwierdził, że tzw. recy- dywa u wytrzebionych stanowi minimalny procent w stosunku do przestępców seksualnych nie poddanych takim zabiegom. Z piśmiennictwa z tego zakresu innych autorów wynika, że wytrzebienie w większości przypadków osłabia popęd płciowy na tyle, że ma to istotne znaczenie w profilaktyce przestępstw seksualnych. Prawnie zagadnienie to jest. różnie regulowane przepisami; w większości krajów sam przestępca decyduje o poddaniu się zabiegowi wy- trzebienia, a do takiej decyzji zmuszony jest zwykle warunkami psychologicz- nymi: stawia mu się do wyboru pobyt w więzieniu lub wyjście na wolność- pod warunkiem poddania się wytrzebieniu, BADANIE PSYCHIATRYCZNE DLA CELOW SĄDOWYCH Jednorazowe badanie stanu psychicznego podejrzanego, oskarżonego, świadka, czy też pokrzywdzonego, przeprowadza się na zlecenie sądu lub pro- kuratury w więzieniu, w sądzie, w przychodni lub w szpitalu. Dla zapewnie- nia bezpośredniego; możliwie szczerego kontaktu z badanym, wskazane jest, by badanie takie przeprowadzali biegli bez udziału przedstawiciela sądu, pro- kuratury czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Podstawą wydania obiek- tywnej opinii jest właściwa ocena stanu psychicznego badanego, oparta w du- żej mierze na obserwacji jego zachowania się; reakcji uczuciowych, wypo- wiedzi itd. Przy obecności innych osób badany bywa nieufny” o wielu spra- wach z przeszłości, często bardzo ważnych dla rozpoznania, nie chce mówić, wiele szczegółów zataja. Badanie psychiatryczne w takich warunkach jest wy- bitnie utrudnione. [więcej w: , rozstanie, odżywki do rzęs, magnez i witamina b6 ]

Comments are closed.