PRZYSPIESZENIE TOKU MYSLI (TACHYPHRENIA) Jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZYSPIESZENIE TOKU MYSLI (TACHYPHRENIA) Jest to objaw znamienny dla stanu maniakalnego, może się jednak zdarzyć i pod wpływem innych czynników, np. toksycznych (alkohol, kokaina, specy- fiki w rodzaju perwityny, psychedryny itd.). Kojarzenie. odbywa się bardzo szybko. Jeżeli szybkość wiązania myśli nie przekracza pewnej miary, to może to być zjawisko dodatnie. Tak się rzecz ma w stanie hipomaniakalnym umiar- kowanego natężenia, także jeżeli dawka używki nie przekracza pewnego opti- mum. Jeżeli przyśpieszenie toku myślenia, z zasady wywolane pobudzeniem afek- tywnym, osiągnie wyższy stopień, to myślenie staje się bezładne, wątek myś- lowy zatraca się, występuje objaw, który określamy nazwą gonitwy myśli. Wyrazem tego chorobliwego przyśpieszenia toku myślowego są równie szybkie, byle jak powiązane, mniej lub więcej bezładne wypowiedzi chorego. Gadatliwość ta wzmagać się może do rozmiarów objawu zwanego słowotokiem (logorrhoe). Gadanina chorego traci sens, a wypowiedzi jego, pod wpły- wem wzmożonego samopoczucia, przybierają cechy przechwałek i planów, które można by pomylić z urojeniami. Łatwo jednak przekonać się, że na dnie tych fałszywych sądów bynajmniej nie leży jakieś silniejsze przekonanie, możliwe też jest przekonanie chorego o niesłuszności jego twierdzeń. Wypowiedzi te są jeszcze najbardziej podobne do konfabulacji, chociaż mianem tym zasadniczo oznaczamy zmyślenia służące do pokrycia niewiedzy chorego wynikłej z luk pamięciowych, z zatraty orientacji, spowodowanej upośledzeniem zdolności za- pamiętywania. Afekt maniakalny, który może być wesołością, gniewem, ekspan- sją energetyczną, żądzą płciową itd., przebiega z zasady z drażliwością, która może doprowadzić do starć z otoczeniem. Nie zawsze jest łatwo stwierdzić, że chodzi istotnie o chorobliwe, a nie jesz- cze w granicach normy mieszczące się przyśpieszenie toku myśli. Wystrzegać się trzeba oceny powierzchownej. Gadatliwość lub gadulstwo (garrulitas, loqua- citas) nie są to pojęcia z zakresu psychopatologii. Wielomówność dopiero wtedy może być uznana za objaw patologiczny, jeżeli idzie w parze z pobudzeniem afektywnym i jest tego pobudzenia zewnętrznym wyrazem. [podobne: , deratyzacja warszawa, rozstanie, dezynsekcja warszawa ]

Comments are closed.