Trzecim i moze najwazniejszym ogniwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzecim i może najważniejszym ogniwem dla ekspertyzy jest ocena stanu psychicznego badanego tempo1e criminis. Dokonuje się jej na podstawie po- przednio wymienionego materiału oraz na podstawie wszystkich danych z okresu przestępstwa zawartych w aktach sprawy karnej i wynikających z przewodu sądowego. Podstawą oceny stopnia poczytalności sprawcy jest stan psychiczny, w jakim znajdował się on w czasie dokonania przestępstwa. Stan ten zawsze bywa odtwarzany z przeszłości. Opinię o stopniu poczytalności biegli wydać mogą tylko i wyłącznie w sto- sunku do konkretnego w czasie i miejscu przestępstwa. Nie można w ogóle orzekać o stopniu poczytalności bez dokładnych danych dotyczących dokona- nego przestępstwa. Dlatego też dla przeprowadzenia ekspertyzy konieczne jest udostępnienie wszystkich materiałów śledztwa i przewodu sądowego biegłym. Ten sam sprawca w stosunku -do kilku przestępstw, dokonanych nawet w tym samym okresie, może mieć r żny stopień poczytalności. Tel). sam np. charak- teropata może mieć zniesioną poczytalność (art. 17 § 1 k. k.) działając, w stan1e afektu patologicznego, ograniczoną w stopniu znacznym (art. 18 § 1 k. k.) w stosunku do przestępstwa wynikającego z impulsywności, zachowaną wresz- cie w czasie dokonania przemyślanej kradzieży czy malwersacji. Badania pracowniane i psychologiczne mają w zasadzie tylko wartość do- datkową, a nie można im przypisywać znaczenia rozstrzygającego w orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznym. Pozwalają one częstokroć na obiektywne po- twierdzenie stwierdzanego klinicznie obrazu chorobowego i tylko w powiąza- niu z nim mają wartość dowodową. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, przedłużanie rzęs, badania psychologiczne ]

Comments are closed.