Urojenia przesladowcze, podobnie jak ksobne,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia prześladowcze, podobnie jak ksobne, mogą wy- stępować jako twierdzenia luźne, nie powiązane logicznie w bardziej zwartą całość albo też mogą tworzyć konsekwentny system, który w ciągu wielu mie- sięcy i lat rozbudowuje się w obłęd prześladowczy. I jedne, i drugie przebie- gają z zasady bez poczucia choroby psychicznej. Chorzy są niewzruszenie prze- konani o prawdziwości i słuszności swoich sądów, chociaż odczyn uczuciowy na te zjawiska bywa rozmaity, zależnie od jednostki chorobowej. U paranoików i parafreników urojeniom ksobnym i prześladowczym towa- rzyszą dostosowane (“adekwatne”) odczyny uczuciowe, podczas gdy u schizo- freników stwierdza się w mniejszym lub większym stopniu rozbrat między g.roźną treścią wypowiadanych urojeń a nikłym lub czasem paradoksalnym odczynem uczuciowym. Objaw ten nosi nazwę paratymii. 3. Urojenia zazdrości są z poprzednimi spokrewnione. Nie zawsze muszą się one wiązać z omamami. W stanach paranoicznych, bez względu na ich pochodzenie, urojenia zazdrości polegają wyłącznie na błędnej interpretacji trafnie dokonywanych spostrzeżeń, czasem też na złudzeniach niekoniecznie patologicznego typu. W oczach chorego naj drobniej sze, nic nie znaczące, co- dzienne wydarzenia nabierają znaczenia dowodów zdrady małżeńskiej. Zbyt serdeczne zachowanie współmałżonka jest dowodem nieczystego sumienia i za- kłamania, które ma na celu zmylić czujność zdradzanego. I na odwrót, zacho- wanie chłodne, pohamowane lub chwilowo obojętne jest wystarczającym do- wodem braku uczuć miłosnych, zaspokojenia się w objęciach rywala, tęsknoty za kimś innym itd. Usiłowania obrony lub dostarczenia przeciwdowodów roz- drażniają tylko chorego. Sama kłótnia stąd wynikająca staje się z kolei dowo- dem zdrady: “ze mną się tylko kłócisz, a z tamtym się kochasz”. Jeżeli współ- małżonek milczy, jest to też dowodem złej woli: qui tacet consentire vide tur. Chory stwierdza, że ostatnie dziecko nie jest do niego podobne. Nie widzi on też, że przyczyny takiego, a nie innego zachowania współmałżonka leżą w nim samym, w jego kłótliwości, niechlujstwie, pijaństwie i w samych scenach za- zdrości jako takich. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, uprawnienia sep, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments are closed.