Urojenia wielkosciowe dochodza do glosu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia wielkościowe dochodzą do głosu w tej postaci, w jakiej kształto- wały się zapatrywania osobnika na istotę szczęścia i powodzenia w życiu. W krajach o ustroju kapitalistycznym chorzy mają urojenia osobistego bo- gactwa, podczas gdy w Związku Radzieckim są bohaterami pracy. Urojenia wielkościowe mogą się utrzymywać w granicach skromniejszych, nie zdradzając zbyt jaskrawo swojego oderwania od rzeczywistości. Chory może np. z wielką zaciekłością pracować nad wynalazkiem perpetuum mobile, a niedorzeczność jego pomysłu może się nie rzucać w oczy ludziom nieświadomym rzeczy. Po- dobnie też urojenia posłannictwa religijnego mogą wśród ludzi ciemnych, w atmosferze fanatyzmu zdobyć sobie powodzenie i wywołać nawet przypadki obłędu udzielonego (paranoia inducta). W innych przypadkach natomiast, zwłaszcza tam, gdzie urojenia wielkościowe występują w widocznym dla wszyst- kich związku z szeregiem innych poważnych zaburzeń psychicznych, chorobli- wość sądów wielkościowych staje się dla wszystkich widoczna. Urojenia wiel- kościowe ulegają w pewnych przypadkach systematyzacji, nie wykazując roz- padu i rozprzężenia logicznego. Przypadki te obejmuje się nazwą obłędu (pa- ranoi). Stwierdzić tu można niewzruszone przekonanie chorego o prawdziwości swych sądów, ich zwartość logiczną, konsekwencję, utrzymującą się długie lata, przy dostosowanym do treści urojeń oddźwięku uczuciowym i przy zacho- wanej dość dobrze strukturze osobowości. Inaczej rzecz się ma w schizofrenii, gdzie urojenia wielkościowe bywają wyrazem rozszczepienia osobowości i wy- powiadane bywają bez dostosowanego do ich treści tonu afektywnego, a logika ich daleka jest .od zwartości i konsekwencji. Podobnie niestała jest treść urojeń wielkościowych w stanach maniakalnych. W porażeniu postępującym urojenia te stoją właściwie na pograniczu konfabulacji i są zależne w wysokim stopniu od sugestii otoczenia. Dopóki rozpad życia psychicznego nie jest zbyt daleko posunięty, chory usiłuje powoływać się na jakie takie argumenty logiczne, twierdzi np., że jest arystokratycznego pochodzenia i zapiera się swoich pro- stych rodziców. Dla uzasadnienia tych swoich twierdzeń przytacza zawiłe argu- menty, głuchy na wszelką perswazję. [podobne: , Bielizna nocna damska, ból pleców, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments are closed.