UWAGI W ORZECZNICTWIE W SPRAWACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

UWAGI W ORZECZNICTWIE W SPRAWACH CYWILNYCH W kodeksie postępowania cywilnego nie ma zastrzeżenia, że o stanie psy- chicznym badanego powinno orzekać co najmniej dwóch biegłych. Sądy cy- wilne wzywają zazwyczaj jednego biegłego-psychiatrę, w wyjątkowych przy- padkach dwu lub więcej. Zasadniczym celem badania psychiatrycznego w- sprawach cywilnych jest orzekanie o zdolności do działań prawnych osób podejrzanych o chorobę psy- chiczną, niedorozwój umysłowy lub inne zakłócenia czynności psychicznych. Artykuł 69 przepisów ogólnych prawa cywilnego przewiduje, że “nieważne jest oświadczenie woli złożone przeż osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie i wy- rażenie woli, w szczególności z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju psychicznego albo chociażby przemijającego zakłócenia czynności psychicz- nych”. W takich przypadkach biegły orzeka o zdolności badanej osoby do .szczególnego i jednorazowego działania prawnego. Z tego względu prawodawca użył określenia “przemijające zakłócenie czynności psychicznych”, podobnie jak w kodeksie karnym przy orzekaniu o poczytalności. Szczególne ł trudności sprawia przekonanie o zdolności do czynności prawnej, która miała miejsce przed wielu laty. Często chodzi o sporządzenie opinii dotyczącej testamentu podpisanego przez osobę już nieżyjącą. Opinia taka opiera się na zeznaniach świadków, którzy charakteryzują w miarę możliwości stan psychiczny testatora w okresie spo- rządzenia testamentu, oraz na dokumentach lekarskich pozostałych po zmarłym. Takim jednorazowym działaniem prawnym jest m. in. zawarcie małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa możliwe jest na żądanie jednego z małżonków z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Biegły określa, czy zaburzenia psychiczne trwały już w okresie zawierania małżeństwa. Biegły- psychiatra bywa też wzywany w sprawach o rozwód, gdyż z powodu prze- wlekłych zaburzeń psychicznych jednego z małżonków nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. [podobne: , kurs sep, kosmetyki organiczne, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments are closed.