W miare postepu abstrakcji zwieksza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miarę postępu abstrakcji zwiększa się liczba przedmiotów i zjawisk podpada- jących pod dane pojęcia. Dzieje się to dzięki temu, że stopniowo odrzucamy poszcze- gólne cechy wyróżniające, aby dojść wreszcie do czystych abstraktów, których po- glądowemu zrozumieniu żadne już wyobrażenie pomóc nie może. Pojęcia takie, jak byt, ilość, równość, nieskończoność, stosunek, zależność itd., noszą dlatego nazwę pojęć abstrakcyjnych. Pojęcia posiadają nazwy, wiążą się więc z wyrazami, które w myśleniu naszym mają pewne znaczenia. Dla wielkiej liczby. pojęć abstrakcyjnych tworzyć trzeba czasem nazwy (terminy) sztucznie, nadając im stałe znaczenie. Gdy dwóch ludzi używa lego samego terminu, nie zawsze jest pewność, że obaj mają na myśli to samo znaczenie używanego po- jęcia. Powstają stąd nieporozumienia. W nauce, aby uniknąć nieporozumień, ustala się umownie zakres i treść pojęć, wiążąc z danym terminem określone znaczenie. Już naj prostsze słowa mogą kryć w sobie wieloznaczność. Gdy powiem wyraz “ze- garek”, mogę mieć na myśli albo jednostkowy, ten oto zegarek, albo też wyrazowi temu mogę nadawać znaczenie uogólnione, mając na myśli zegarek w ogóle. Niektóre języki, aby uściślić znaczenie używanych rzeczowników, posługują się rodzajnikami. Tam gdzie rzeczownik użyty jest bez rodzajnika, ma się na myśli raczej znaczenie uogólnione wyrazu. Język polski, podobnie jak łaciński, nie posiada rodzajników; tylko w razie wątpliwości używamy odpowiedniego zaimka, mówiąc np. “ten ze- garek”, gdy możemy wskazać jednostkowy przedmiot, o którym mowa. Zauważono zresztą, że przeważająca większość ludzi posługując się pojęciami nawet najbardziej abstrakcyjnymi, miewa przy tym pewne wyobrażenia towarzyszące, bardzo trudne do opisania, niekiedy mgliste, zwykle na przykładzie konkretnym ilustrujące w wyobraźni znaczenie pojęcia. Nawet uczeni pracujący w dziedzinie czystej abstrakcji, np. matematycy, logistycy, fizycy teoretyczni itd., nie mogą się w praktyce obejść bez obrazów poglądowych, które ułatwiają im na konkretnym przykładzie rozpatrzenie związków i stosunków, drogą abstrakcji oderwanych od wszelkich cech indywidualnych i przypadkowych, a nawet doprowadzonych do nau- kowej fikcji. [podobne: , trener personalny, poradnia psychologiczna kielce, przedłużanie rzęs ]

Comments are closed.