W postaciach naprzemiennych cyklofrenii moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii może podobnie jak imipramina przeistoczyć depresję w manię, dobre nato- miast wyniki daje w depresjach na podłożu organicznym. Na ogół lek zdaje się być mniej toksyczny niż imipramina, co dotyczy zwłaszcza hipotonii orto- •statycznej. U niektórych chorych wywołuje nudności i uderzenia gorąca do głowy. Czasem powoduje występowanie przejściowych rumieni skórnych i swę- dzenia skóry. Leczenie rozpoczyna się od wstrzykiwań domięśniowych stop- niowo 25-100 mg 3 razy dziennie w ciągu 46 dni, po czym przechodzi się na dawki doustne, które utrzymuje się do 300 mg dziennie, od 2 tyg. do 2 mies. Efekt leczniczy pojawia się szybciej niż przy imipraminie, gdyż nawet po 2 dobach, chociaż nie zawsze. Zauważono, że im wcześniej następuje poprawa, tym korzystniej przedstawia się rokowanie. Dezipraminę wolno .podawać jed- nocześnie z innymi neuroleptykami, jak również stosować równocześnie z sejs- moterapią, nie wolno natomiast kombinować jej z inhibitorami MAO. Godny uwagi jest lek przeciwdepresyjny trójmeprimina. Synonimy: Trimeprimine, Surmontil i Stangyl. Lek ten powstał przez sprzężenie jądra iminodwubenzylowego z łańcuchem bocznym dwumetyloaminopropylowym metotrójmeprazyny. Dzięki temu trójmeprimina ma własności przeciwdepre- syjne i przeciwlękowe, a równocześnie zwalcza zahamowanie psychoruchowe i bezsenność. Istotne znaczenie zdaje się mieć fakt, że zwalczając depresję w po- staciach naprzemiennych cyklofrenii, nie wywołuje tak wybitnej inwersji ma- niakalnej. Skuteczność leku w depresjach endogennych jest duża przy stosun- kowo nieznacznej toksyczności. Średnie dawkowanie dobowe wynosi 200- 300 mg, a w razie potrzeby można je zwiększać do 400 mg. Zaleca się ostroż- ność w stosowaniu leku zwłaszcza przy wstrzykiwaniach w przypadkach miaż- dżycy, nadciśnienia i ciężkiego alkoholizmu. W rzadkich przypadkach zapaści ortostatycznej wskazana jest raczej noradrenalina niż adrenalina. Lek można stosować jednocześnie z sejsmoterapią i środkami przeciwpadaczkowymi. Trój- meprimina znajduje się w. sprzedaży w postaci tabletek po 25 mg i 2-mililitro- wych ampułek po 25 mg do wstrzykiwań domięśniowych. [podobne: , olej kokosowy, olejek cbd, masło shea ]

Comments are closed.