Wlasciwie mysli bez slów u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Właściwie myśli bez słów u człowieka normalnego nie są możliwe. Nawet bowiem przy myśleniu wewnętrz- nym u człowieka dorosłego myśli wyrażają się pewnymi znakami, skrótami, symbo- lami, obrazami, których system tworzy mowę. Tak zwane pismo obrazkowe jest właśnie systemem znaków oddających myśli. W sensie genetyczno-ewolucyjnym znaki te są również słowami. 4. Myślenie abstrakcyjne jest czysto człowieczą jakością psychiczną. Jej najwyższą formę osiągają tylko niektórzy ludzie o poziomie inteligencji bardzo wysokim, którzy przez usilne ćwiczenie dochodzą do ogromnej precyzji w czynności abstrahowania. Abstrahowanie jest właściwie podstawą nawet naj prostszego uogólnienia. Uogólnia- jąc dwa podobne fakty czynimy to w ten sposób, że odrywamy od nich pewne cechy różniące je między sobą, pozostawiając tylko te cechy, które są obu wspólne. Jeżeli dwukrotnie spostrzegę zjawisko polegające na nagłym błysku (błyskawica) i nastę- powym huku (grzmot), to obydwa spostrzeżone fakty wiążę w jeden pod nazwą “piorun”. Pomijam tutaj różnice przebiegu obydwóch zjawisk, różnicę siły dozna- wanych przy nich wrażeń akustycznych i wzrokowych, różnicę czasu, w którym obydwa zjawiska się wydarzyły. Natomiast wyosabniam to, co w obydwóch zjawi- skach jest wspólne, tworząc w ten sposób jeden fakt, jedno zjawisko. Jeżeli po raz trzeci spostrzegę piorun, to wyosobnię znowu cechy podobne do tych, które były przedmiotem dwóch pierwszych spostrzeżeń, a pominę cechy indywidualne trzeciego pioruna. Twór myślowy, w którym zawarte są ogólne, lecz istotne cechy przedmiotów i zjawisk, nosi nazwę pojęcia. Zespół oderwanych w ten sposób cech stanowi treść pojęcia. Przez zakres pojęcia rozumiemy zespół przedmiotów czy zjawisk po- siadających wyosobnione w ten sposób te same cechy. Proces odrywania cech przy- padkowych i nieistotnych celem wyodrębnienia cech istotnych wspólnych pewnemu zakresowi przedmiotów nazywa się abstrakcją (odrywanie). [patrz też: , rozstanie, Kabiny Sanitarne, biustonosze do karmienia ]

Comments are closed.