Wywiady i streszczenie stanu psychicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego lub sprawozdanie z zachowania się badanego w czasie obserwacji szpitalnej powinny być obszerne i możliwie przedmiotowo opisane. Unikać należy używania niezrozumiałych dla prawnika określeń psychiatrycznych. Wszelkie zjawiska psychopatologiczne należy przed- stawić tak, by nie budziły wątpliwości. Po tym opisie następuje dopiero stresz- czenis stanu psychicznego, które zawiera opis psychiatryczny z nazwaniem po- szczególnych objawów psychopatologicznych mianami psychiatrycznymi. Jeżeli podczas obserwacji szpitalnej przeprowadzono jakiekolwiek leczenie, – należy podać jego przebieg oraz wyniki i końcowy start psychiczny, .Ma to znaczenie przy orzekaniu o stosowaniu środków zabezpieczających. Po prze- prowadzonej obserwacji szpitalnej podaje się wyni.ki wszystkich wykonanych badań dodatkowych. Następują teraz wnioski. Cała poprzednia część orzeczenia zawierała stresz- czenie wszystkich tych danych, na które powołują się biegli przy uzasadnieniu swej opinii końcowej. Wnioski zaś stanowią zwięzłe podsumowanie zebranego materiału z uzasadnieniem rozpoznania kliniczn go, z wyjaśnieniem rodzaju zaburzeń psychicznych, ich uleczalności lub przewlekłości. Dla prawników jest to naj ważniej sza część orzeczenia i dlatego powinna być jasno i ściśle ujęta tak, by nie budziła wątpliwości. Należy uzasadnić rozpoznanie i poddać ocenie wszystkie dotychczas wystawiane świadectwa lekarskie i opinie sądowo-psy- chiatryczne dotyczące badanego oraz wskazać na rozbieżności i zgodności tych dokumentów lekarskich między sobą. Z wniosków powinna także wynikać część opinii właściwej, dotycząca możliwego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego w razie zostawienia badanego na wolności, jeżeli orzeka się warunki art. 17 lub 18 k. k. Jeżeli badanie i obserwacja wykazały nieobecność objawów patologicznych lub mimo •ich obecności biegli nie orzekają warunków art. 17 lub 18 k. k., stwierdzehie takie wymaga uzasadnienia z podaniem argumentów, na podstawie których do takich wniosków biegli doszli. Opinia końcowa (w wypadku wydawania opinii po jednorazowym badaniu ambulatoryjnym mieści się ona we wnioskach) zawiera tylko formuły praw- . . nicze jako formalną odpowiedź na pytania władzy zlecającej ekspertyzę: Używa się tylko określeń, które wprowadza kodeks karny. Stopień poczytał- ności wyraża się słowami przepisów artykułów 17 lub 18 k. k., a w przypad- kach zachowanej poczytalności podaje się, że warunki tych artykułów nie za- chodzą, gdyż oskarżony miał w• stosunku do zarzucanego mu przestępstwa zachowaną lub ograniczoną, lecz nie w stopniu znacznym, zdolność rozpozna- wania znaczenia czynu i kierowania postępowaniem. Druga część opinii koń- cowej zawiera wnioski w sprawie . stosowania środków zabezpieczających. [patrz też: , sklep kolagen, wózki dziecięce, opieka medyczna ]

Comments are closed.