Z drugiej grupy pochodnych fenotiazynowych,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z drugiej grupy pochodnych fenotiazynowych, a mianowicie pochodnych pi- perydynowych, na szczególną uwagę zasługuje trioridazyna. Synonimy: Melleril i Thioridazin. Działanie tioridazyny jest podobne do działania chlor 0- promazyny, . lecz nie daje zaburzeń pozapiramidowych i jest lepiej znoszona dzięki temu, że nie prowadzi, do uczuleń alergicznych, -zaburzeń czynnościowych wątroby i żółtaczki. Podmiotowa reakcja chorych na lek jest przyjemniejsza: nie ma apatii i senności, nie zmniejsza się chęć do pracy, chorzy są bardziej dostępni psychoterapii. Podnieść należy dość duże właściwości przeciwdepre- syjne tioridazyny. Poza tym lek bywa skuteczny w natręctwach myślowych . Warto może także zwrócić uwagę na wybitnie korzystne działanie leku w róż- nego rodzaju schorzeniach dermatologicznych, między innymi w łuszczycy, świądach różnego pochodzenia i wypryskach. Postacie leku to drażetki po 25 i 100 mg, a ponadto d leczenia przychodnianego są tzw. Melleretki po 10 mg. Stosowane dawki wynoszą średnio 200-600 mg na dobę, można jednak w upor- czywych przypadkach dojść do 1000 mg na dobę. U dzieci dawki są odpowied- nio mniejsze. Lek ma trwałą pozycję w lecznictwe psychiatrycznym, a dostępne na jego temat piśmiennictwo jest olbrzymie. Do tej samej grupy zaliczamy mepazynę. Synonimy: Mepazine,.Pecazine, Pacata i Lacumin. Przy stosowaniu mepazyny nie występują objawy uboczne natury alergicznej ani krążeniowej. Przy uczuleniu na inne leki można pro- wadzić leczenie dalej mepazyną. Małych dawek używa się w praktyce przy- chodnianej do celów ataraktycznych. W leczeniu klinicznym psychoz już pierwsze: dawki wywołują uspokojenie chorego, który stopniowo obojętnieje wobec psychotycznych treści, poprawia swą łączność z otoczeniem i staje się bardziej dostępny psychoterapii. Lek wyrabiany jest w tabletkach po 50 mg, drażetkach po 12,5, 25 i 50 mg, w ampułkach po 50 mg, a także w czopkach po 50 i 100 mg. W leczeniu psychoz stosuje się dawki średnio do 300 mg dzien- nie, w cięższych przypadkach nawet do 600 mg dziennie przez okres 5-6 tyg. Dawkę obniża się, gdy tylko objawy psychotyczne zaczynają słabnąć. Przy dużych dawkach mepazyny występuje czasem delirium, po którym widuje się nagłe ustąpienie psychozy. Dawki podtrzymujące wynoszą 100-150 mg na dobę. N owy lek neuroplegiczny properycjazyna znany jako Propericiazine lub N euleptil, ma mieć poza działaniem antypsychotycznym pewne znaczenie w zaburzeniach charakteru, gdzie wywiera podobno wpływ• resocjalizujący: We Francji określa się go jako medicatio sociabilitatis. Średnie dawkowanie leku w. warunkach klinicznych wynosi 30-50 mg dziennie. Zwykle nie prze- kracza się dawki 90 mg na dobę. W warunkach ambulatoryjnych dawki wy- noszą 15-25 mg. Properycjazyna produkowana jest jako ampułki po 10 mg, tabletki po 1 mg i krople (1 kropla = 1 mg). [patrz też: , oczyszczalnie przydomowe, olejek makadamia, Siłownie zewnętrzne ]

Comments are closed.