Z kodeksu zobowiazan wynika, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z kodeksu zobowiązań wynika, że za szkodę wyrządzoną w stanie niedoroz- woju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psy- chicznej sprawca w ogóle nie odpowiada. Wyjątek stanowią stany odurzenia wynikłe z winy sprawcy. Obok orzekania o czasowej niezdolności w stosunku do jednorazowego dzia- łania prawnego polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ogólnego i trwa- łego pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby psychicznie chorej lub niedorozwiniętej umysłowo. Jest to ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite lub częściowe. Artykuł 9 przepisów ogólnych prawa cywilnego mówi, że może być ubezwłasnowolniona całkowicie taka osoba, która na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysło- wego nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Artykuł 10 § 1 tych przepisów przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia częściowego z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu marnotrawstwa albo z powodu pijaństwa nałogowego lub innej narkomanii. W sprawach o ubezwłasnowolnienie zawsze wzywa się biegłego-psychiatrę, który wydaje opinię, czy badany jest chory psychicznie lub niedorozwinięty umysłowo oraz czy z tego powodu jego zdolność kierowilnia, postępowaniem jest zniesiona, ograniczona czy zachowana. ” Ubezwłasnowolnienie jest środkiem prawnym zmierzającym do zabezpiecze- nia interesów chorego psychicznie lub niedorozwiniętego umysłowo. Nie należy więc środka tego uważać za jakąś krzywdę wyrządzoną choremu, jak to w na- szych warunkach często słyszy się nawet ze strony ,prawników, lecz za dobro- dziejstwo, które powinno się szeroko stosować. [patrz też: , dezynsekcja warszawa, Stomatolog Kraków, witamina b6 ]

Comments are closed.