Zboczenia plciowe Dla celów orzecznictwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zboczenia plciowe Dla celów orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego wydaje się wskazany po- dział zaburzeń życia płciowego na zespoły samoistne i objawowe. Do pierwszej grupy zaliczyć trzeba wszystkie te ilościowe i jakościowe zaburzenia popędu płciowego, którym nie towarzyszą żadne objawy choroby psychicznej czy nie- dorozwoju umysłowego. Do drugiej zaś te odchylenia w zakresie życia płcio- wego, które stanowią tylko objaw lub zespół objawów-schorzenia psychicznego. Polski kodeks karny pozostawia obywatelowi dużą swobodę w sposobie za- spokajania popędu płciowego. Żadne czynności płciowe, nawet wynikające z nieprawidłowego popędu (homoseksualizm, biseksualizm, satyriaza itd.) nie są zagrożone karą, jeśli nie zawierają w sobie znamion przestępstw szczegól- nych ujętych w rozdziale XXXII (artykuły 203-214) kodeksu karnego. Prze- stępstw tych dopuścić się może zresztą także osoba o prawidłowym popędzie płciowym. Nowe badania kliniczne wykazały, że niesłuszny jest termin “psychopatia płciowa”. Często widuje się ludzi wykazujących- znaczne odchylenia jakościowe i ilościowe w sferze życia płciowego, nie zdradzających przy tym żadnych ry- sów psychopatycznych. W wielu przypadkach stwierdzić daje się wyraźne po- chodzenie reaktywne czy środowiskowe zboczeń płciowych. Wnikliwa analiza wywiadu daje nierzadko podstawy do przyjęcia poglądu, że rozwinięte zbocze- nie płciowe jest wynikiem nieprawidłowych odruchów warunkowych, które utrwaliły się jako zboczony, nieprawidłowy stereotyp dynamiczny. Z tego punktu widzenia zboczenia płciowe nie są same w sobie chorobą psychiczną ani innym zakłóceniem czynności psychicznych w znaczeniu art. 17 czy 18 k. k. i nie znoszą ani ograniczają w stopniu znacznym zdolności rozumienia zna- czenia czynu lub zdolności kierowania postępowaniem. Zboczony popęd płciowy u zdrowego poza tym człowieka powinien podlegać takiej samej kontroli ze strony uczuciowości wyższej jak i prawidłowy popęd. Nie może być zatem żadnych przeszkód do stosowania takich samych norm prawnych. Inaczej kwalifikować trzeba przestępstwa dokonane pod wpływem zboczo- nego popędu płciowego wtedy, gdy sprawca zdradza ponadto inne objawy. za- . burzeń psychicznych. Stopień poczytalności takiego osobnika zależy wtedy nie od samego zboczenia płciowego, lecz warunkowany jest przede wszystkim ro- dzajem choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych. Z klinicznych danych statystycznych wynika, że nie- które zaburzenia popędu płciowego, m. in. pedofilia i ekshibicjonizm, bywają częściej zespołem objawowym w przebiegu procesów psychotycznych czyn- nościowych lub organicznych. Inne natomiast, takie jak np. homoseksualizm, częściej bywają samoistne. W każdym przypadku przestępstwa związanego z zaburzeniem popędu płciowego wskazane jest poddanie sprawcy badaniom psychiatrycznym. [hasła pokrewne: , olejek makadamia, badania psychologiczne, rehabiliacja ]

Comments are closed.